Algemene voorwaarden Artimart

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten van ARTIMART en op alle met ARTIMART aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2 ARTIMART heeft het recht de Algemene Voorwaarden aan te passen, c.q. aan te vullen. Van toepassing is steeds de laatste versie, c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot standkomen van de overeenkomst.
1.3 Door het gebruik van de internetsite van ARTIMART en GALOPE en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.  

Artikel 2 Overeenkomst
2.1 Een overeenkomst tot koop en levering komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de Klant verstrekte opdracht per email is verzonden naar het door de Klant opgegeven email-adres. Onze orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de overeenkomst juist weer te geven. De Klant en ARTIMART komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van electronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra een orderbevestiging aan de Klant is verzonden. De electronische bestanden van ARTIMART gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs. 2.2 ARTIMART is gerechtigd bestellingen te weigeren, danwel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld. 2.3 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven, etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. ARTIMART garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.  

Artikel 3 Prijzen en betalingen
3.1 Alle door ARTIMART vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief omzetbetlasing. Verzend- en administratiekosten zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.
3.2 ARTIMART behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen tussentijds te wijzigen. Ingeval van prijsverhogingen blijven de reeds overeengekomen prijzen op alle openstaande bestellingen van kracht.
3.3 In sommige gevallen is sprake van actieprijzen. Actieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig, zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.
3.4 ARTIMART kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wij besteden de grootst mogelijke aandacht aan de juiste vermelding van prijzen, afmetingen en kleuren van onze producten. Toch is het mogelijk dat er verschillen optreden. ARTIMART is hiervoor niet aansprakelijk. Aan type- en drukfouten of het foutief verstrekken van informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
3.5 Betaling van het aan ons verschuldigde kan geschieden door het vooraf overmaken op ING-rekening 3124321 ten name van Mart Holtrop Design de Meern. Zodra de betaling op deze bankrekening is bijgeschreven, worden de producten doorgaans binnen 2 werkdagen aan de klant verzonden. De klant ontvangt per mail een bevestiging zodra de bestelling per post is verzonden. U kunt ook betalen via Ideal of Paypal via de site.
3.6 Overeenkomsten waarvoor enige verschuldigde betaling vier weken na de totstandkoming van de overeenkomst niet is voldaan, komen automatisch te vervallen  

Artikel 4 Verzending
4.1 Bestellingen worden verzonden via TNT standaard briefpost met de grootst mogelijke zorg. Hierdoor achten wij onszelf niet aansprakelijk voor zoekgeraakte of beschadigde producten door schuld van de vervoerder en kan de geleden schade niet op ARTIMART worden verhaald.
4.2 De hoogte van de verzend- en administratiekosten staat op de internetsite vermeld. Ten aanzien van bepaalde landen en betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en de daaraan verbonden kosten.
4.3 De Klant wordt de mogelijkheid geboden de bestelling aangetekend te laten versturen. De hoogte van deze kosten staat op de internetsite vermeld. Deze kosten komen voor rekening van de Klant, ongeacht het bedrag van de aankopen.

Artikel 5 Levering
5.1 ARTIMART heeft de meeste artikelen op voorraad. ARTIMART streeft ernaar om bestellingen binnen 5 werkdagen na betaling af te leveren op het door de klant afgegeven afleveradres. Hiertoe is ARTIMART echter niet verplicht. De genoemde levertijd is indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren danwel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de Klant de overeenkomst in stand laat. De Klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren, danwel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel al betaalde gelden zullen worden geretourneerd.
5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Klant wordt besteld, dan zal aan de Klant worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is en houdt ARTIMART desbetreffende bestelling aan. Vertragingen zullen aan de Klant per email of telefonisch worden gemeld. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal ARTIMART zodanige inspanningen verrichten om een vervangend product beschikbaar te stellen.
5.3 Levering vindt plaats op het door de Klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
5.4 Voor levering naar het buitenland gelden andere voorwaarden.
5.5 ARTIMART behoudt zich het recht voor de levering aan te passen of te annuleren bij overmacht.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud
6.1 Het eigendom van producten gaat pas over, indien de Klant al hetgeen de Klant op grond van enige overeenkomst aan ARTIMART verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten door ARTIMART aan de vervoerder ter beschikking zijn gesteld. ARTIMART biedt de mogelijkheid het vervoer aangetekend te versturen; deze kosten komen voor rekening van de Klant. De hoogte van deze kosten staat op de internetsite vermeld. Indien de Klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor rekening van de Klant. Eventuele retourzendingen aan ARTIMART zijn voor rekening van de Klant en moeten gefrankeerd en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden. 

Artikel 7 Ruilen en herroepingrecht
7.1 De klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken en na te gaan of deze aan de overeenkomst beantwoorden. De Klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient de klant z.s.m. en in ieder geval binnen vijf (5) dagen na aflevering aan ARTIMART kenbaar te maken om welk(e) product(en) het gaat met reden van retourzending o.v.v. factuurnummer en codenummer. De Klant dient deze producten binnen 7 dagen ongedragen, onbeschadigd, in de originele verpakking op een deugdelijke manier verpakt en voldoende gefrankeerd aan ons te retourneren. Neemt de Klant geen contact op met ARTIMART, dan vervalt de plicht voor ARTIMART om het de producten terug te nemen.
7.2 Indien de Klant gebruikmaakt van het recht zoals vermeld in het vorige lid, dan draagt ARTIMART zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen van het door de Klant aan ARTIMART betaalde.
7.3 Indien is aangetoond dat producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft ARTIMART de keuze desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten, danwel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.4 De kosten voor het terugzenden van producten komen voor rekening van de Klant.
7.5 Retournering is niet van toepassing indien de verkoop producten betreft die volgens de specificaties van de Klant zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben, zoals op maat gemaakte producten.  

Artikel 8 Garantie
8.1 Al onze producten voldoen aan de normale eisen van bruikbaarheid. Als bij normaal gebruik toch gebreken optreden, zal naar een passende oplossing gezocht worden. ARTIMART stelt vast of de garantie van toepassing is en bepaalt de wijze van reparatie en verzending.
8.2 Op onze garantiebepaling kan geen aanspraak gemaakt worden als het defect het gevolg is van overmatige/onnatuurlijke schade en slijtage of schade door onjuist gebruik van de producten en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing en verontreiniging. Het verlies van strasssteentjes op onze producten valt evenmin onder onze garantiebepaling. De toepasselijkheid van de garantie is Artikel 1 Toepasselijkheid ter beoordeling van ARTIMART .
8.3 In geval van door ARTIMART geconstateerde gebreken dienen de producten te worden teruggestuurd. Als producten niet kunnen worden gerepareerd of als omgeruilde producten eveneens gebreken vertonen, kunnen de producten geretourneerd worden tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag, exclusief verzendkosten.
8.4 De factuur dient u te bewaren als bewijs..
8.5 ARTIMART is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van ARTIMART. ARTIMART is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
8.6 Indien ARTIMART , om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde, exclusief verzendkosten, met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt. 

Artikel 9 Overmacht
9.1 In geval van overmacht is ARTIMART niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite. 

Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1 ARTIMART is niet aansprakelijk voor verlies of schade ontstaan tijdens verzending van de bestelling. ARTIMART zal zorgen voor het deugdelijk verpakken van de bestelde producten zodat de kans op schade tot een minimum wordt beperkt.
10.2 ARTIMART is niet verantwoordelijk voor schade aan kleding, huidaandoeningen, e.d. als gevolg van het gebruik van de materialen van haar producten.

Artikel 11 Persoonsgegevens
11.1 ARTIMART behandelt de verstrekte gegevens van de klant vertrouwelijk.
11.2 Persoonsgegevens worden in geen geval aan derden verstrekt. De gegevens zullen alleen worden gebruikt voor het verwerken van bestellingen bij ARTIMART .

Artikel 12 Intellectueel eigendomsrecht (auteursrecht)
12.1 De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door ARTIMART geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
12.2 De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij ARTIMART .
12.3 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
12.4 Het is de Klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ARTIMART , tenzij het louter gaat om privegebruik in relatie tot het product zelf.
12.5 Niets van deze site mag door derden zonder toestemming vooraf van ARTIMART gebruikt worden. Alle rechten zijn voorbehouden aan ARTIMART gevestigd te de Meern.  

Artikel 13 Toepasselijkheid recht en bevoegde rechter
13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 13.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland   ArtiMart

https://www.artimart.nl
http://www.martholtrop.nl
http://www.galope.nl
http://www.artimove.nl

Gegenereerd op: 16 May, 2013, 14:44    

Winkelwagen

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van al het nieuws rondom, leuke acties, nieuwe producten, cursussen, workshops en exposities. Schrijf u dan in.

artimart sieraden goud zilver goudsmid facebook

Mountain View